Vyhlásenie výsledkov hodnotiaceho a výberového procesu a vyhodnotenie projektových žiadostí  predložených v rámci výzvy č. GS-2021-V1 v programe Podpora finančného vzdelávania
 • Vyhlasovateľ výzvy: Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o. (ďalej len „inštitút“)
 • Zverejnenie výzvy4. 6. 2021 na webových portáloch: https://www.ibv-nbs.sk/Granty a https://5penazi.sk/grantova-schema/
 • Končený termín na podanie žiadostí o grant: 29. 7. 2021
 • Počet registrovaných záujemcov o predloženie žiadostí v systéme EGRANT: 92
 • Počet podaných žiadostí  o grant do stanoveného termínu:  51
 • Počet akceptovaných žiadostí  o grant vyhlasovateľom (po kontrole formálnej správnosti a úplnosti žiadosti v súlade s Metodikou hodnotenia projektov)50  (1 žiadosť neakceptovaná - neoprávnený žiadateľ)
 • Celková výška požadovaných grantov (sumár všetkých žiadostí): 3 136 528 €
 • Celková výška poskytnutých grantov vybraným úspešným žiadateľom: 299 974 €
 • Hodnotiaci a výberový proces (v súlade so Štatútom hodnotiacej komisie a Metodikou hodnotenia projektov):  9.8. - 29. 9. 2021 
  • hodnotenie kvality projektových žiadostí externými odbornými hodnotiteľmi z hľadiska obsahu na základe hodnotiacich kritérií a vypracovanie 2 - 3 odborných posudkov k jednotlivým žiadostiam
  • celkové posúdenie kvality a prínosu projektových žiadostí pre oblasť finančného vzdelávania nezávislou hodnotiacou komisiou, vypracovanie hodnotiacej správy o kvalite predložených projektových žiadostí so zoznamom kvalitných projektov, ktoré komisia odporúča Správnej rade inštitútu, aby im poskytla grant
  • posúdenie žiadostí Správnou radou inštitútu a výber úspešných projektov pre poskytnutie grantu
  • posúdenie možného konfliktu záujmov a rizík v prípade vybraných žiadateľov Výborom pre finančnú gramotnosť NBS.
 • Dátum zverejnenia výsledkov hodnotiaceho a výberového procesu (vyhodnotenie výzvy): 30. 9. 2021 na stránke: https://5penazi.sk/grantova-schema/
Správna rada inštitútu svojim uznesením rozhodla, že vyhlasovateľ výzvy poskytne grant týmto 5 žiadateľom:
 1. CESTA VON (GS-2021-V1-P07) na projekt: Rozumné hospodárenie v marginaliz. rómskych komunitách,  vo výške: 99 840,00  € 
 2. INDÍCIA, n. o. (GS-2021-V1-P18) na projekt:  Investland 2.0,  vo výške: 88 000,00  €
 3. PRO DYNAMIK (GS-2021-V1-P28) na projekt: Permoníčkovia v krajine (peňazí) centíčkov a euríčkov, vo výške: 66 550,00  € 
 4. ZMUDRI (GS-2021-V1-P30) na projekt:  Zmudri vo financiách, vo výške: 14 810,00  €
 5. OZ WellGiving (GS-2021-V1-P48) na projekt: Východiská z generačnej chudoby pre marginalizované skupiny a samoživiteľov, vo výške: 30 774,00  € 
 • Vyhlasovateľ so štatutármi úpešných žiadateľov uzavrie Zmluvu o poskytnutí grantu v najbližších dňoch na osobitnom stretnutí.
 • Správna rada a vyhlasovateľ výzvy ďakujú všetkým žiadateľom z radov občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií a škôl  za predložené projektové žiadosti, ktorým chceli takisto prispieť k zvýšeniu finančnej gramotnosti rôznych rizikových skupín obyvateľstva.
 • Nateraz neúspešným žiadateľom odporúčame predložiť opätovne svoj projekt v nasledujúcej výzve na jar 2022, avšak po konzultácii s vyhlasovateľom, odstránení nedostatkov v projekte a zapracovaní pripomienok hodnotiacej komisie (dostupné pri individuálnej konzultácii).

Stručný opis podporených projektov je uvedený na webovej stránke: https://5penazi.sk/grantova-schema/

Registrácia

Momentálne niesu aktívne žiadne grantové programy na ktoré by ste mohli podať žiadosť.