Vyhlásenie výsledkov hodnotiaceho a výberového procesu a vyhodnotenie projektových žiadostí  predložených v rámci výzvy č. GS-2021-V1 v programe Podpora finančného vzdelávania
 • Vyhlasovateľ výzvy: Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o. (ďalej len „inštitút“)
 • Zverejnenie výzvy4. 6. 2021 na webových portáloch: https://www.ibv-nbs.sk/Granty a https://5penazi.sk/grantova-schema/
 • Končený termín na podanie žiadostí o grant: 29. 7. 2021
 • Počet registrovaných záujemcov o predloženie žiadostí v systéme EGRANT: 92
 • Počet podaných žiadostí  o grant do stanoveného termínu:  51
 • Počet akceptovaných žiadostí  o grant vyhlasovateľom (po kontrole formálnej správnosti a úplnosti žiadosti v súlade s Metodikou hodnotenia projektov)50  (1 žiadosť neakceptovaná - neoprávnený žiadateľ)
 • Celková výška požadovaných grantov (sumár všetkých žiadostí): 3 136 528 €
 • Celková výška poskytnutých grantov vybraným úspešným žiadateľom: 299 974 €
 • Hodnotiaci a výberový proces (v súlade so Štatútom hodnotiacej komisie a Metodikou hodnotenia projektov):  9.8. - 29. 9. 2021 
  • hodnotenie kvality projektových žiadostí externými odbornými hodnotiteľmi z hľadiska obsahu na základe hodnotiacich kritérií a vypracovanie 2 - 3 odborných posudkov k jednotlivým žiadostiam
  • celkové posúdenie kvality a prínosu projektových žiadostí pre oblasť finančného vzdelávania nezávislou hodnotiacou komisiou, vypracovanie hodnotiacej správy o kvalite predložených projektových žiadostí so zoznamom kvalitných projektov, ktoré komisia odporúča Správnej rade inštitútu, aby im poskytla grant
  • posúdenie žiadostí Správnou radou inštitútu a výber úspešných projektov pre poskytnutie grantu
  • posúdenie možného konfliktu záujmov a rizík v prípade vybraných žiadateľov Výborom pre finančnú gramotnosť NBS.
 • Dátum zverejnenia výsledkov hodnotiaceho a výberového procesu (vyhodnotenie výzvy): 30. 9. 2021 na stránke: https://5penazi.sk/grantova-schema/
Správna rada inštitútu svojim uznesením rozhodla, že vyhlasovateľ výzvy poskytne grant týmto 5 žiadateľom:
 1. CESTA VON (GS-2021-V1-P07) na projekt: Rozumné hospodárenie v marginaliz. rómskych komunitách,  vo výške: 99 840,00  € 
 2. INDÍCIA, n. o. (GS-2021-V1-P18) na projekt:  Investland 2.0,  vo výške: 88 000,00  €
 3. PRO DYNAMIK (GS-2021-V1-P28) na projekt: Permoníčkovia v krajine (peňazí) centíčkov a euríčkov, vo výške: 66 550,00  € 
 4. ZMUDRI (GS-2021-V1-P30) na projekt:  Zmudri vo financiách, vo výške: 14 810,00  €
 5. OZ WellGiving (GS-2021-V1-P48) na projekt: Východiská z generačnej chudoby pre marginalizované skupiny a samoživiteľov, vo výške: 30 774,00  € 
 • Vyhlasovateľ so štatutármi úpešných žiadateľov uzavrie Zmluvu o poskytnutí grantu v najbližších dňoch na osobitnom stretnutí.
 • Správna rada a vyhlasovateľ výzvy ďakujú všetkým žiadateľom z radov občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií a škôl  za predložené projektové žiadosti, ktorým chceli takisto prispieť k zvýšeniu finančnej gramotnosti rôznych rizikových skupín obyvateľstva.
 • Nateraz neúspešným žiadateľom odporúčame predložiť opätovne svoj projekt v nasledujúcej výzve na jar 2022, avšak po konzultácii s vyhlasovateľom, odstránení nedostatkov v projekte a zapracovaní pripomienok hodnotiacej komisie (dostupné pri individuálnej konzultácii).

Stručný opis podporených projektov je uvedený na webovej stránke: https://5penazi.sk/grantova-schema/

Vitajte v online formulári elektronického systému na podávanie žiadostí o grant na podporu projektov v oblasti finančného vzdelávania.

Žiadosť o grant si môže podať na základe verejnej Výzvy vyhlásenej v rámci Grantovej schémy na podporu finančného vzdelávania.

Aktuálna výzva je zverejnená na webovej stránke  www.5penazi.sk (v sekcii Granty a Partnerstvá).


Postupnosť krokov pre vyplnenie žiadosti o grant je nasledovný:

KROK 1. / REGISTRÁCIA
 • Registrujte sa TU alebo kliknite na „registrácia“ v pravom hornom rohu.
 • Zapamätajte si heslo a skontrolujte správnosť e-mailu.
 • Emailová adresa, ktorú uvediete pri registrácií, slúži zároveň ako email, na ktorý budú zasielané informácie z grantového systému (napr. o stave Vašej žiadosti a pod.).
KROK 2. / POTVRDENIE REGISTRÁCIE
 • Za účelom overenia správnosti Vašej e-mailovej adresy, ktorú uvediete pri registrácii, Vám bude naň automaticky odoslaný e-mail s linkom.
 • Kliknutím na link potvrdíte svoju registráciu.
 • V prípade, že ste mail na overenie nedostali, skontrolujte si nevyžiadanú poštu (spam).
 • Ak potvrdzovací email nenájdete ani v nevyžiadanej pošte, kontaktujte technickú pomoc (+421 949 428 239).
KROK 3. / PRIHLÁSENIE
 • Prihláste sa do systému v spodnej časti stránky pomocou svojho emailu a hesla.
 • Ak ste zabudli heslo, kliknite na „zabudnuté heslo“ (v pravom hornom rohu).
KROK 4. / VYPLNENIE ŽIADOSTI
 • Vyplňte formulár žiadosti podľa pokynov a podmienok výzvy a priložte povinné prílohy.
 • Do online formuláru máte možnosť vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do dátumu uzávierky výzvy, resp. do odoslania svojej žiadosti o grant. 
KROK 5. / ODOSLANIE ŽIADOSTI
 • Pred odoslaním žiadosti si ju dôkladne skontrolujte, opravte/upravte texty tak, aby boli jednoznačné a zrozumiteľné, prípadne doplňte chýbajúce informácie. 
 • Po dátume uzávierky, resp. odoslaní Vašej žiadosti o grant si budete môcť svoju žiadosť už iba prečítať, bez možnosti ďalších zmien. 
 • Potvrdenie o odoslaní žiadosti Vám príde emailom.

Kontakt:

 • V prípade technických problémov kontaktujte nás na tel. č.:  +421 949 428 239
 • Otázky obsahového charakteru zasielajte emailom: rastislav.halko@ibv-nbs.sk  alebo  nás kontaktuje telefonicky:  +421 915 990 577.

ĎAKUJEME Vám za úsilie a čas, ktorý venujete spracovaniu žiadosti o grant.

Tešíme sa na Váš projekt!